65-16063 65-70 Rear fold down seat brackets, Fastback66-16061 65L-70 Rear seat support & trap door latch catch64-16114 64-65 Kick Panel, medium blue 64-16110 64-66 Kick Panel, black 64-16111 64-66 Kick Panel, white 64-16115 64-65 Kick Panel, bright red 67-16123 67-68 Kick Panel, blue 67-16124 67-68 Kick Panel, aqua 67-16126 67-68 Kick Panel, saddle 68-16127 68 Kick Panel, nugget gold 68-16128 68 Kick Panel, maroon 67-16120 67-68 Kick Panel, black 66-16116 66 Kick Panel, light blue 66-16117 66 Kick Panel, dark red 66-16118 66 Kick Panel, parchment 67-16122 67-68 Kick Panel, parchment 67-16121 67 Kick Panel, dark red 64-16105 64-66 Kick panel carpet, conv., black 64-16106 64-66 Kick panel carpet, conv., medium blue 64-16107 64-65 Kick panel carpet, conv., Bright red 64-16108 64-66 Kick panel carpet, conv., Ivy gold 64-16109 64-66 Kick panel carpet, conv., Aqua 64-16104 64-66 Kick panel carpet, Aqua 64-16100 64-66 Kick panel carpet, black 64-16101 64-66 Kick panel carpet, medium blue 64-16102 64-65 Kick panel carpet, Bright red 64-16103 64-66 Kick panel carpet, Ivy gold 65-16068 65 Fastback fold down seat latch LH 66-16069 66 Fastback fold down seat latch RH 67-16069 67-70 Fastback fold down seat latch RH 67-16068 67-70 Fastback fold down seat latch LH 65-16066 65-66 Fastback rear seat latch knob 67-16066 67-70 Fastback rear seat latch knob 65-16064 65-68 Fastback rear seat guide 66-16062 65L-70 Fastback rear seat support 65-16062 65E Fastback rear seat support 65-16060 65E Fastback rear seat hardware kit 66-16060 65L-66 Fastback rear seat hardware kit 65-16057 65-66 Trap door hinges 65-16056 65-70 Trap door latch catch 65-16058 65-66 Trap door prop assembly 69-16057 69-70 Trap door hinges 67-16057 67-68 Trap door hinge 67-16055 65-68 Trap door latch 69-16055 69-70 Trap door latch